GOSPODARKA ODPADAMI

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
               - DZIESIĘĆ GŁÓWNYCH KORZYŚCI

Rentowna gospodarka odpadami to większa wydajność całej organizacji. ORWAK, z siedzibą w Szwecji, dba zgodnie ze skandynawską filozofią, aby „mniej znaczyło więcej”. Rozwiązania Orwak w zakresie prasowania i belowania odpadów odgrywają istotną rolę w tworzeniu systemu efektywnej gospodarki odpadami. Mają one również znaczenie dla rozwoju firmy, zadowolenia pra­cowników i zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Wartości dodane, osiągane w każdym z tych obszarów, ostatecznie i tak przynoszą korzyści finansowe, a to znaczy, że prasowanie odpadów u źródła to rentowna inwestycja. Zdefiniowaliśmy dziesięć głównych korzyści, które identyfikujemy i poddajemy ocenie, aby zaproponować naszym klientom optymalny system gospodarki odpadami.

1 Mniej transportów Więcej pieniędzy

Gdy zbierane luzem odpady, takie jak puste pudła tekturowe, opakowania, puszki metalowe i worki z tworzyw sztucznych, są przewożone do recyklingu lub w celu składowania, zwykle ponad 75% ich objętości stanowi powietrze. W efekcie tego tracone są spore pieniądze, gdy płaci się głównie za transport powietrza z miejsca na miejsce.

Niższe koszty transportu

Prasowanie w prosty sposób usuwa zawartość powietrza w odpadach, pozwalając tym samym zaoszczędzić znaczne kwoty pieniędzy poprzez:

 • Oszczędność paliwa i siły roboczej dzięki rzadszemu opróżnianiu kontenerów i pojemników, niezbędnemu do całkowitego usunięcia odpadów.
 • Zwiększenie wartości surowców wtórnych poprzez optymalne ich zagęszczenie.
 • Obniżenie opłat za usuwanie odpadów.

Urządzenia ORWAK stanowią dobrą inwestycję, która dzięki rzadszym transportom nie tylko pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy, ale również zapewni błyskawiczny zwrot z inwestycji.

2 Mniej wywozów Więcej zysków

Składowanie odpadów, np. na składowiskach, jest drogie i nie generuje żadnych przychodów. Co więcej, składując odpady płacisz nie tylko za usuwanie odpadów, ale także za robociznę, energię i inne składniki, stanowiące całkowity rzeczywisty koszt usuwania odpadów.

Prasowanie znaczy dochód

Z drugiej strony recykling stanowi pewne źródło dochodów. Sprzyjają temu również rozwiązania Orwak poprzez:

 • Dostarczenie wyższej jakości produktu w postaci sprasowanych odpadów. Sortowanie, jako przygotowanie odpadów do recyklingu, pozwala zmniejszyć ilości składowanych odpadów.
 • Produkcję gotowych bel odpadów, które chętnie są przyjmowane przez firmy recyklingowe ze względu na ich duże zagęszczenie i łatwość zagospodarowania.
 • Dostarczanie firmom recyklingowym źródła ich zysków.

Rządy wielu krajów powoli ograniczają, a nawet likwidują składowiska odpadów. Zgodnie z prawem unijnym sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do odzyskania określonych ilości różnych materiałów opa­kowaniowych. Dlatego systemy Orwak stanowią szansę na wzrost dochodów w twojej firmie.

3 Mniej obsługi Więcej efektywności

Zagospodarowanie występujących luzem odpadów może być bardzo pracochłonne, zwłaszcza gdy są one znacz-nie rozproszone na terenie przedsiębiorstwa. Co więcej, odrywanie ludzi od pracy po to, by zajęli się zagospo­darowywaniem odpadów, może mieć bardzo nieko­rzystny wpływ na ich wydajność pracy.

Znaczna oszczędność kosztów

Rozwiązania Orwak w zakresie prasowania i belowania odpadów wpływają na wzrost efektywności w organizacjach poprzez ograniczenie kosztów. Dzieje się tak, ponieważ:

 • Odpady prasowane u źródła wymagają znacznie mniejszych nakładów pracy w porównaniu z pracą, jaka jest potrzebna do zagospodarowania rozproszonych odpadów luzem.
 • Pozwala na ograniczenie lub przekwalifikowanie siły roboczej, zaangażowanej dotychczas w gospodarkę odpadami.
 • Zmniejsza zapotrzebowanie na worki i pojemniki na śmieci.

Zastosowanie systemów Orwak i znaczne ograniczenie czynności związanych z zagospodarowywaniem odpadów wpływa na wzrost efektywności i rentowność twojego biznesu.

4 Mniej składowania Więcej przestrzeni

Zajęta podłoga to nie tylko niemiły widok, ale również przyczyna frustracji, straty czasu i braku swobod­nego dostępu do wielu obszarów pracy. To zaś z kolei znacznie zwiększa ryzyko wypadków i zmniejsza efektywność pracy.

Utrzymywanie porządku

Usunięcie nieładu, wywołanego przez nagromadzony odpad i wygospodarowanie w miejscu pracy więcej wolnej przestrzeni, to efekt prasowania i belowania odpadów, który może również zaowocować:

 • Uruchomieniem nowych rentownych jednostek produkcyjnych lub usługowych.
 • Zwiększeniem swobody i szybkości poruszania się w miejscu pracy.
 • Łatwiejszym odnajdywaniem narzędzi i innych rzeczy.
 • Zmniejszeniem powierzchni przeznaczonej na składowanie odpadów.
 • Zwolnieniem przestrzeni dzięki ograniczeniu liczby wózków widłowych, niezbędnych do transportu odpadów.
 • Większą ilością wolnego miejsca na zewnątrz nieruchomości.

Zwolnione dzięki rozwiązaniom Orwak miejsce może zostać wykorzystane w celu zwiększenia przychodów i uzyskania większej efektywności poprzez płynny przepływ ludzi i materiałów w miejscu pracy.

5 Mniej ryzyka Więcej bezpieczeństwa

Zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa są odpowie-dzialne za zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy. Jednocześnie są zmuszone do inwestowania w systemy zapobiegające kradzieżom lub niszczeniu towarów. Dlatego tak ważne jest ograniczenie do minimum ryzyka w miejscu pracy.

Bardziej bezpieczne środowisko

Gospodarka odpadami stanowi nieodłączny element zarządzania ryzykiem. Prasowanie i belowanie odpadów dostarcza wielu sposobów na stworzenie pracownikom bardziej bezpiecznych warunków pracy. Zmniejszenie objętości odpadów pomaga w zminimalizowaniu ryzyka, dzięki:

 • Ograniczeniu ryzyka pożaru poprzez wyelimino-wanie odpadów występujących luzem.
 • Usunięciu z podłóg odpadów i opakowań, które mogłyby spowodować poślizgnięcie się, potknięcie lub upadek pracownika.
 • Uniemożliwieniu wstępu osobom nieupoważnionym poprzez ograniczenie do minimum częstotliwości otwierania drzwi zewnętrznych.

Umożliwieniu składowania odpadów na noc wewnątrz zakładu i nienarażaniu pracowników na pracę w ciemnościach.

 • Prasowaniu odpadów w bele i tym samym uniemożliwieniu wykorzystania luźnych odpadów do ukrycia skradzionych towarów.
 • Zmniejszeniu wykorzystania wózków widłowych i tym samym redukcji ryzyka wypadków przy pracy.

Niszczenie mienia, kradzieże oraz wypadki przy pracy mogą poważnie zagrozić pozycji firmy, dlatego rozwiązania Orwak pomagają utrzymać stabilność finansową twojego biznesu.

6 Mniej czasu Więcej wydajności

„Czas to pieniądz” – dlatego też ta maksyma stanowi podstawę projektowania systemów i procedur, których celem jest skrócenie do minimum czasu, potrzebnego do realizacji poszczególnych zadań. Nawet nieznaczne, codzienne „oszczędności czasowe”, na dłuższą metę przyczyniają się do poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, a tym samym i zwiększenia jego konkurencyjności.

Promowanie efektywnych rozwiązań

Rozwiązania Orwak w zakresie prasowania i belowania sprzyjają oszczędności czasu i zwiększeniu efektywności pracy poprzez:

 • Skrócenie czasu spędzanego przez pracowników na rozcinaniu i składaniu pudeł lub pracach związanych z zagospodarowywaniem odpadów.
 • Zdolność do zagospodarowania dużych objętości odpadów.
 • Swobodny dostęp do różnych miejsc pracy dzięki usunięciu z korytarzy i przejść zbędnych opakowań.
 • Mniej czasu poświęcanego na rozpatrywanie skarg wynikających z nagromadzenia odpadów.
 • Mniejsze czasowe zaangażowanie w kontrolę zgodności z przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Ograniczenie do minimum prac z zakresu gospodarki odpadami znaczy, że zwolnieni z nużących obowiązków pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na kluczową dla przedsiębiorstwa działalność – a to kolejny czynnik, wpływający na wzrost wydajności.

7 Mniej bałaganu Więcej higieny

Niezagospodarowany odpowiednio odpad stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Wilgo­tne odpady organiczne szybko ulegają rozkładowi i zepsuciu. Z kolei zarówno resztki jedzenia, jak i inne nagromadzone odpady przyciągają w miejsce ich składowania owady i inne zwierzęta.

Promowanie lepszej higieny

Utrzymywanie porządku w miejscu pracy ma istotne znaczenie dla utrzymania higieny. W tym zakresie sys­temy Orwak odgrywają istotną rolę poprzez:

 • Zapobieganie zalęganiu się szkodników dzięki wysoko zagęszczonemu zbelowanemu odpadowi.
 • Umożliwienie przechowywania wewnątrz pomieszczeń odpadów sprasowanych w workach, co dodatkowo zapobiega ewentualnemu ich rozerwaniu lub uszkodzeniu przez zwierzęta.
 • Ograniczenie do minimum wydzielania lotnych substancji chorobotwórczych dzięki optymalnemu zagęszczeniu odpadów.
 • Ograniczenie wydzielania nieprzyjemnych zapachów dzięki szczelnie zamkniętym workom.
 • Umożliwienie łatwego czyszczenia i konserwacji maszyn.

Działania w sferze zwiększenia higieny prowadzą do poprawy środowiska pracy i zdrowia pracowników. To kolejne korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań Orwak w zakresie gospodarki odpadami.

8 Mniej problemów Więcej satysfakcji

Problemy w pracy mają wiele źródeł. Trzy najczęściej spotykane to: konflikty wynikające z niekorzystnych warunków pracy, stres w pracy oraz egzekwowanie pro­cedur i przepisów. Ograniczanie źródeł problemów stanowi podstawę dobrej atmosfery pracy, sprzyjającej wysokiej efektywności oraz satysfakcji zawodowej.

W kierunku harmonii

Systemy Orwak wpływają na zwiększenie zadowolenia w miejscu pracy poprzez:

 • Zapewnianie czystości.
 • Zmniejszenie zagrożenia zdrowia i zwiększenie bezpieczeństwa.
 • Zwiększenie wydajności pracy.
 • Usunięcie z obszaru pracy odpadów, będących często źródłem niezadowolenia pracowników, klientów, kontrahentów lub odwiedzających.
 • Zwiększenie poczucia odpowiedzialności pracowników dzięki dobrze opracowanym procedurom.
 • Ułatwienie przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Poprzez ograniczenie potencjalnych źródeł problemów systemy Orwak wpływają na zwiększenie satysfakcji z pracy.

9 Mniej energii Więcej oszczędności

W obecnych czasach, gdy rachunki za energię stanowią znaczną część kosztów operacyjnych, menadżerowie szukają różnych sposobów na obniżenie tego wiecznie rosnącego kosztu. Podobnie jak w przypadku czasu, regularne drobne oszczędności energii prowadzą do znacznego obniżenia kosztów w skali roku.

Mniejsze zużycie paliwa i zwolnienie powierzchni roboczych

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, zmniejszenie objętości odpadów prowadzi w różny sposób do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów:

 • Mniejsza częstotliwość wywozu kontenerów na odpady zmniejsza zużycie paliwa.
 • Przedsiębiorstwa, które w transporcie wewnętrznym odpadów wykorzystują wózki widłowe, do transportu zbelowanych odpadów zużywają mniej energii elektrycznej lub gazu.
 • Systemy Orwak Inline, dzięki pełnej integracji z linią produkcyjną, pozwalają na ograniczenie transportu wewnętrznego poprzez bezpośrednie kierowanie z linii produkcyjnej do belownicy odpadów poproduk­cyjnych, takich jak zwroty, ścinki i skrawki.
 • W branży transportowej i dystrybucyjnej rzadsze otwieranie drzwi zewnętrznych w celu wywozu odpadów pozwala zmniejszyć zużycie energii grzewczej lub wykorzystywanej do chłodzenie pomieszczeń.

Źródła energii stają się coraz bardziej ograniczone, zaś ceny energii wykazują tendencję wzrostową. Inwestycja w systemy Orwak to mądre, sprzyjające oszczędnościom posunięcie.

10 Mniej zanieczyszczeń Więcej czystości

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest szkodliwe pod wieloma względami. Niska jakość powietrza może prowadzić do różnych schorzeń dróg odde­chowych, rozdmuchiwane przez wiatr odpady stanowią nie tylko nieprzyjemny widok, ale również zatykają kratki ściekowe, stanowiąc tym samym zagrożenie dla zdrowia. Dlatego tak ważne jest wspieranie promocji czystego środowiska, gwarantującego dobre fizyczne i psychiczne samopoczucie.

Czystsze środowisko

Systemy Orwak mają kluczowe znaczenie dla utrzy­mania czystego i zdrowego środowiska, ponieważ ich stosowanie prowadzi do:

 • Mniejszej ilości spalin dzięki ograniczeniu transportów niezbędnych do zagospodarowana odpadów.
 • Mniejszej ilości odpadów, przenoszonych przez wiatr, dzięki ograniczeniu składowania odpadów na zewnątrz nieruchomości.
 • Mniejszej ilości odpadów rozdmuchiwanych przez wiatr podczas transportu.
 • Ograniczenia nielegalnych składowisk odpadów.
 • Zmniejszenia ilości przepełnionych odpadami pojemników, blokujących chodniki.

Prowadząc do zwiększenia czystości systemy Orwak stanowią dodatkowe narzędzie ochrony środowiska naturalnego. Na terenie otaczającym twoją firmę zapanuje większy porządek, a ulepszony profil środowiskowy twojej firmy stworzy nowe możliwości rozwoju.