DOBRE PRAKTYKI

DOBRE PRAKTYKI GOSPODARKI ODPADAMI W HANDLU DETALICZNYM

Centra handlowe i sprzedawcy detaliczni, prowadzący w nich działalność, mają ogromne możliwości w zakresie recyklingu i zarządzania odpadami. Duże centra handlowe wdrażające strategiczne programy mogą przyczynić się do wykorzystania surowców wtórnych oraz redukcji odpadów, a jednocześnie oszczędzić pieniądze i chronić środowisko lokalne.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POLITYKI RECYKLINGU

Centrum handlowe może z powodzeniem prowadzić korzystną komercyjnie politykę recyklingu. W tym celu warto w niej uwzględnić poniższe wskazówki, wypracowane w branży przez lata, jako dobre praktyki w gospodarowaniu odpadami w ośrodkach handlu detalicznego.

  • Uzyskać poparcie zarządu. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dlatego, że program recyklingu będzie wymagał nakładów finansowych i czasu, ale także dlatego, że nowo wprowadzany program doprowadzi do zmian (np. pojawią się nowe obowiązki u niektórych pracowników lub nowe procedury dla pracowników centrum handlowego i najemców). Jeśli zarząd firmy prowadzącej centrum handlowe wyraża świadomość i pełne zaangażowanie na rzecz wdrożenia programu recyklingu, pracownicy podchodzą do nowych zadań w równym oddaniem i sumiennością.
  • Powołać zielony zespół lub eko zespół. Członkami powinni zostać pracownicy wszystkich działów centrum handlowego, nie tylko członkowie personelu sprzątającego, ponieważ proces zarządzania odpadami prawdopodobnie będzie wymagał uwzględnienia różnych aspektów w programie recyklingu.
  • Oszacować strumień i określić odpady. Należy przeprowadzić audyt odpadów, aby dokładnie wiedzieć co i w jakiej ilości trafia do koszy. Audyt w tym przypadku to formalny, zorganizowany proces służący do ilościowego określenia ilości i rodzajów odpadów generowanych przez najemców (sklepy i punkty usługowe). Na podstawie wyników audytu można podjąć decyzję o tym, które rodzaje odpadów będą zbierane i wykorzystywane w komercyjnej polityce recyklingu.
  • Określić sposoby zbierania i gromadzenia odpadów. To najistotniejszy element procesu gospodarowania odpadami, w którym należy ustalić logistykę odpadów, w tym również sposoby i miejsca ich gromadzenia, sortowania i przechowywania.
  • Zainwestować w urządzenia do prasowania i belowania odpadów. Belownica i kompaktor, dopasowane do potrzeb i miejsca są niezastąpione w miejscu gromadzenia i sortowania odpadów. Pozwalają utrzymać ład i porządek, jak również przestrzegać przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszyć inne ryzyka potencjalnych wypadków. Odpady sprasowane w belach są bardzo wygodne do przechowywania i transportowania.
  • Wdrożyć i realizować program recyklingu. Na tym etapie warto opracować zasady informujące pracowników o odpowiednich procedurach recyklingu, jak również o zmianach w procedurach istniejących.
  • Kontrolować i modyfikować. Aby program działał, podobnie jak każdy inny proces w firmie, należy poddawać go kontroli i modyfikacji, jeśli to okaże się niezbędne i przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów. Można wyznaczyć comiesięczne okresy kontroli w celu sprawdzenia, czy wdrożone procedury są przestrzegane.

Poinformować otoczenie. Prowadząc działalność biznesową przyjazną dla środowiska i dbając o pozostawianie go w dobrym stanie warto informować o prowadzonej polityce ochrony środowiska nowych pracowników oraz klientów centrum handlowego. To bardzo ważny aspekt wpływający pozytywnie na wizerunek.

DOBRE PRAKTYKI REDUKCJI ODPADÓW

belownice handel detaliczny hurtowyPolityka recyklingu adresowana jest do odpadów, które znajdą się w koszach i jest częścią gospodarki odpadami, która obejmuje również procesy zmierzające do zmniejszania wolumenu i przetworzenia odpadów oraz mniejszego marnotrawstwa. Mniejsze ilości odpadów to ważny aspekt, na który zwracana jest uwaga na etapie projektowania, produkcji, zakupu, transportu itp. w każdej firmie, również w centrum handlowym. Ponowne wykorzystanie odpadów, czyli przetworzenie uzyskanych z nich surowców wtórnych, to kluczowy element zapobiegania powstawania odpadów.

Praktykowanie gospodarki odpadami w branży handlu detalicznego prowadzi do ochrony środowiska i korzyści ekonomicznych. Oprócz zmniejszenia obciążeń składowisk, zapobieganie powstawaniu odpadów pomaga również oszczędzać zasoby naturalne oraz zmniejsza ilość energii i zanieczyszczeń związanych z produkcją.

W przypadku najemców centrów handlowych strategie zapobiegania powstawaniu odpadów mogą przekładać się na oszczędność kosztów również w innych dziedzinach niż tylko ich usuwanie, bo również i tańszy transport i pracę. Najemcy lokalni, zwłaszcza najwięksi krajowi sprzedawcy detaliczni stoją na bardzo dobrej pozycji, aby realizować strategie zapobiegania powstawaniu odpadów.

Gdy centrum handlowe decyduje się na zainicjowanie działań zapobiegających powstawaniu odpadów, istotne jest podejście ukierunkowane na grupę docelową. Najistotniejszym elementem zdają się być silne relacje z dostawcami detalicznymi. Dostawcy często kontrolują ilość opakowań i użyte do ich wykonania materiały, ale w dużym stopniu może to zależeć również od oczekiwań klientów detalicznych.

SORTOWANIE, PRASOWANIE, RECYKLING 
—  ZYSK Z ODPADÓW

Korzystanie z recyklingu przyczynia się do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami.

  • Rozważ możliwość recyklingu/sprzedaży zużytych opakowań szklanych. Szkło jest idealne do tego celu. To odzyskane koszty i dodatkowy zysk.
  • Koniecznie trzeba rozważyć używanie kompaktora lub belownicy do sortowania, pakowania i zmniejszenia ilości gromadzonych odpadów.

Gospodarowanie odpadami to poza wymogiem prawnym również możliwość dodatkowych przychodów z recyklingu odpadów, a to doskonałe rozwiązanie dla firmy, jej otoczenia rynkowego i środowiska.

W centrum handlowym powstaje sporo różnorodnych odpadów. W każdym centrum projektuje się rozwiązania do sortowania i gromadzenia odpadów tak, aby nie zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu zarówno personelowi, jak i klientom. Z tego również względu zarządzanie odpadami jest dość wrażliwym procesem.

Kompaktory i belownice ORWAK są zaprojektowane tak, aby zachować czystą i uporządkowaną przestrzeń w miejscu powstawania i gromadzenia odpadów. Jedno małe kompaktowe urządzenie zapobiega m.in. wypadkom, zwiększa dostępną przestrzeń poprzez minimalizowanie odpadów, redukuje ręczną obsługę i minimalizuje zagrożenie pożarowe. Rozwiązania ORWAK w zakresie gospodarki odpadami u źródła pozwalają oszczędzić pieniądze i minimalizować koszty zarządzania odpadami w każdej wielkości centrum handlowym.

URZĄDZENIA DO PRASOWANIA ODPADÓW
TO PRZYCHODY

belownice1Karton, papier, tektura, plastik (butelki PET) i metal (puszki aluminiowe) to surowce bardzo cenne dla zakładów odzysku i przerobu surowców wtórnych. Przedsiębiorstwa zajmujące się ich przetwarzaniem płacą za dostarczenie posegregowanych, zagęszczonych i jednorodnych rodzajów odpadów. Dlaczego na tym nie zarabiać?

Kompaktory i belownice do odpadów zmniejszają ich objętość nierzadko do 90%! Oznacza to mniej pojemników, mniej transportów, mniej obsługi, więcej czasu, więcej przestrzeni, większe bezpieczeństwo i więcej pieniędzy na rozwój firmy.

Recykling to wielki biznes, ale w centrum handlowym, sklepie lub punkcie usługowym nie jest głównym priorytetem. Eksperci Orwak Polska wiedzą o tym i proponują satysfakcjonujące możliwości finansowania pras i belownic dostosowane do konkretnych potrzeb i możliwości. Dowolne urządzenie ORWAK, usprawniające proces zarządzania odpadami w centrum handlowym, można kupić, wydzierżawić lub wziąć w leasing.

Więcej informacji