PRAWO w FIRMIE

TORBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
OPŁATA RECYKLINGOWA

Od 1 września 2019r. przedsiębiorcy prowadzący sklep lub hurtownię, w której klienci mogą zapakować zakupy do toreb z tworzyw sztucznych, które są dla nich udostępnione, przedsiębiorcy są zobligowani do:

  • poboru opłaty recyklingowej od wydanych toreb (z wyjątkiem tzw. zrywek),
  • wnoszenia pobranych od klientów opłat recyklingowych do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia twojej działalności,
  • złożenia do 31 grudnia 2019 r. wniosku o rejestrację w BDO (baza danych o odpadach),
  • złożenia do 15 marca 2020 r. sprawozdania dotyczącego liczby wydanych toreb.

Opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. W cenie torby, za którą płaci klient, należy uwzględnić opłatę recyklingową. Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę z tworzywa sztucznego wynosi 20 gr. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez przedsiębiorcę. W drugim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i zgodnie z przepisami będzie musiała zostać przekazana przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który ją pobiera, na specjalne konto bankowe otwarte w tym celu przez marszałka województwa właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Podatek VAT od pobranej opłaty powinien również zostać wniesiony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Opłatę recyklingową należy wnosić do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Opłaty recyklingowe pobierane od klientów od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca przekazuje do 15 marca 2020 r.


Podstawa prawna    

  • Art. 49, 50, 52, 73 i 76 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • Rozdział 6a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej,
  • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.