WARUNKI KORZYSTANIA

ORWAK Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Starorudzka 12E, 93-418 Łódź, NIP: 9471747660, KRS: 0000088709 nadany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 68 300 złotych, prowadzi i obsługuje serwis internetowy pod adresem www.orwakpolska.pl („Witryna internetowa”). Korzystanie z Witryny internetowej podlega niniejszym warunkom i ustaleniom (“Warunki korzystania”). Warunki korzystania mogą ulec zmianie z dowolnych przyczyn i w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsza wersja Warunków korzystania jest zawsze dostępna pod adresem www.orwakpolska.pl. Korzystając z Witryny internetowej, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie się do Warunków korzystania.

Ograniczenie odpowiedzialności

ORWAK Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub poprawy zawartości Witryny internetowej w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia. Zawartość tej Witryny internetowej ma jedynie cel informacyjny. ORWAK Polska nie gwarantuje, że jest on ścisły, kompletny lub aktualny. Ponadto, informacji zawartych w Witrynie internetowej nie należy traktować jako pewnych w związku z decyzjami inwestycyjnymi. ORWAK Polska nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody powstałe na skutek użytkowania lub w związku z zawartością Witryny internetowej, w związku z przerwaniem, wszelkimi zakłóceniami pracy Witryny internetowej lub nieautoryzowanym naruszeniem ochrony Witryny internetowej prowadzącym do modyfikacji informacji na niej zawartych.

Odsyłacze do innych witryn, stron internetowych i źródeł

Ponieważ ORWAK Polska nie kontroluje witryn, do których odsyłacze zostały umieszczone, oraz zewnętrznych źródeł dostępnych z Witryny internetowej, ORWAK Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z zawartością lub usługami oferowanymi na tychże stronach lub przez źródła zewnętrzne. Do niniejszej Witryny internetowej można uczynić odsyłacz tylko do strony głównej. Umieszczanie odsyłaczy wewnątrz (odsyłacz do innej strony niż strona główna), odsyłaczy liniowych (odsyłacze korzystające z elementów na Witrynie internetowej poprzez wprowadzenie odsyłacza na innej witrynie lub stronie internetowej) i ramkowanie (wyświetlanie Witryny internetowej w ramce innej witryny internetowej) są surowo zabronione.

Własność intelektualna

Korzystanie w jakimkolwiek celu (łącznie z umieszczeniem jako wtyczki (metatag) na innej witrynie internetowej) ze znaku handlowego i logo ORWAK Polska oraz wszelkich innych znaków handlowych, oznakowań i znaków logo, posiadanych lub licencjonowanych ORWAK Polska, zarejestrowanych lub nie, bez uprzedniej pisemnej zgody ORWAK Polska jest surowo zabronione. Wszelkie materiały znajdujące się w Witrynie internetowej (między innymi, tekst pisany, rysunki, projekty, ilustracje, fotografie, ruchome obrazki, ścieżki dźwiękowe, znaki logo, znaki handlowe) oraz wygląd i motywy Witryny internetowej są i pozostaną wyłączną własnością ORWAK Polska. Jesteś uprawniony jedynie do zasięgania porady lub, tam gdzie to możliwe, do drukowania informacji jedynie na prywatny użytek. Nie można powielać, w jakikolwiek sposób, lub przetwarzać, całości lub części, rozprowadzać, publikować, transmitować, tworzyć prac pochodnych w oparciu o, modyfikować lub sprzedawać materiałów znajdujących się w Witrynie internetowej. W razie konieczności dalszych informacji lub wydania pozwolenia odnośnie spraw związanych z własnością intelektualną, prosimy o kontakt.